اطلاعیه واحد فناوری اطلاعات

دکتر محمد باقر خدابخشی
مدیر اداره فناوری اطلاعات
عضو هیات علمی دانشگاه
تلفن: 08138411507
پست الکترونیک: 
mb.khodabakhshi@hut.ac.ir
ict_manager@hut.ac.ir
 

سوابق اجرایی

  • مدیر فناوری اطلاعات پزشکی، دفتر توسعه فناوری ریزپردازش ، مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف
سارا هاشمی فرهود
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
تلفن:08138411600
پست الکترونیک: itmanager@hut.ac.ir
احسان جاویدانی
کارشناس نرم افزار
تلفن: 08138411314
مصطفی سلیمانی فرخ
کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن:08138411220