اطلاعیه واحد فناوری اطلاعات

مدیر اداره فناوری اطلاعات
تلفن: 
پست الکترونیک: 
ict_manager@hut.ac.ir
 

سوابق اجرایی

سارا هاشمی فرهود
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
تلفن:08138411600
پست الکترونیک: itmanager@hut.ac.ir
احسان جاویدانی
کارشناس نرم افزار
تلفن: 08138411314